Tin tức > Hoạt động xã > XÃ CHƯ PƠNG-MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN NĂM 2025

XÃ CHƯ PƠNG-MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN NĂM 2025

03/03/2020

1. Một số nhiệm vụ, giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đến năm 2025
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao. Vận động nhân dân chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Vận dụng và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các chính sách kêu gọi thu hút đầu tư các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào xã như: Trạm xăng, khu giải trí thể thao, thông tin di động…Tạo sự đồng thuận của nhân dân xây dựng điện chiếu sáng tại các thôn, làng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể ở xã; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tự quản xã, các thôn, làng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh.


2. Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
- Nội dung: Hoàn thành các mục tiêu về duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng 1-2 làng nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng các tiêu chí đạt thấp.
- Mục tiêu: Đến năm 2025, phấn đấu phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao; có 1-2 thôn, làng đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 2021: Grai Mek, 2023 làng Hố Lâm.
- Các giải pháp chủ yếu: Trong giai đoạn 2020-2025, tiếp tục tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của xã. Lựa chọn, sắp xếp các nội dung ưu tiên khi điều chỉnh quy hoạch để xây dựng quy hoạch một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo nâng cao nội dung các tiêu chí. Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các nội dung về giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Có chính sách phối hợp, liên kết 6 nhà trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp địa phương.
Tổ chức thực hiện tốt các nội dung về an sinh xã hội, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện phong trào chung sức xây dựng xã Chư Powng đạt nông thôn mới nâng cao gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
3. Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025
- Nội dung: Tập trung huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, của toàn xã hội và của người dân để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, nhất là sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng lên, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc QP-AN.
- Mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 01%/năm theo tiêu chí hiện hành.
- Các giải pháp chủ yếu: Thực hiện có hiệu quả các chính sách giúp người nghèo, ưu tiên người nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, gia đình chính sách nghèo, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em phát triển sản xuất và nâng cao dân trí, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống kinh tế - xã hội; thực hiện công bằng xã hội, người nghèo được tiếp cận các quỹ phúc lợi xã hội, được tạo mọi điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất.
Tổ chức lồng ghép, phối hợp triển khai đồng bộ để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia cho người nghèo: Chính sách về hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tăng thu nhập cho người nghèo; chính sách về giáo dục - đào tạo cho người nghèo; chính sách về y tế và dinh dưỡng cho người nghèo; chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.
Vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện phong trào đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo. Tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng sản xuất; khuyến khích các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo”.
Tạo điều kiện để người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất, đảm bảo vốn vay phải sử dụng đúng mục đích, định hướng phát triển sản xuất có hiệu quả góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
4.Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân xã trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
- Nội dung: Thực hiện các đề án, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn xã. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình nông dân văn hóa, thôn, làng văn hóa. Tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề, hỗ trợ việc làm cho nông dân. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng nhằm duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, rèn luyện sức khỏe, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong nông dân, nông thôn. Xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường nông thôn.
- Mục tiêu: Nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xứng đáng với vai trò là tổ chức đoàn kết, tập hợp, hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn và đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân.
- Tổ chức thực hiện: Hội Nông dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 61 trình Ban Chỉ đạo xin chủ trương của Đảng uỷ và tham mưu UBND xã phê duyệt.
5. Thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Nội dung: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
- Mục tiêu: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
- Tổ chức thực hiện: Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trình Đảng uỷ xin chủ trương. Phối hợp với UBND xã và các đoàn thể chính trị - xã hội xã xây dựng chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ xã với UBND xã và các đoàn thể chính trị- xã hội.
CT.

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.