Tin tức > Hoạt động xã > XÃ CHƯ PƠNG-MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN NĂM 2025

XÃ CHƯ PƠNG-MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN NĂM 2025

25/08/2020

1. Một số nhiệm vụ, giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đến năm 2025
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt Nông thôn mới nâng cao. Vận động nhân dân chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Vận dụng và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các chính sách kêu gọi thu hút đầu tư các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào xã như: Trạm xăng, khu giải trí thể thao, thông tin di động…Tạo sự đồng thuận của nhân dân xây dựng điện chiếu sáng tại các thôn, làng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể ở xã; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tự quản xã, các thôn, làng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh.
2. Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
- Nội dung: Hoàn thành các mục tiêu về duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng 1-2 làng nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng các tiêu chí đạt thấp.


3. Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025
- Nội dung: Tập trung huy động mọi nguồn lực của Nhà nước, của toàn xã hội và của người dân để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, nhất là sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng lên, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc QP-AN.
4.Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân xã trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
- Nội dung: Thực hiện các đề án, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn xã. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình nông dân văn hóa, thôn, làng văn hóa. Tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề, hỗ trợ việc làm cho nông dân. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng nhằm duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, rèn luyện sức khỏe, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong nông dân, nông thôn. Xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường nông thôn.
5. Thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Nội dung: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
 
CT.
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.