Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

25/08/2020

I. Mục đích, yêu cầu
1. Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (sau đây gọi là Đại hội), củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.
2. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Gia Lai giàu đẹp; huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, địa phương, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2020, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, đơn vị

II. Nội dung tuyên truyền
1. Tuyên truyền trước Đại hội
Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; kế hoạch số 850/KH-UBND, ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa của của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
- Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh đổi mới của công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện 5 năm qua.
- Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước...; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc những năm qua.
- Tuyên truyền về nội dung, kết quả tổ chức các kỳ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương.
- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tuyên truyền chủ đề Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia lai năm 2020: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”; mục đích, ý nghĩa của Đại hội...
2. Tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội
- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến.
- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.
- Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong thời gian Đại hội.
3. Tuyên truyền sau Đại hội
Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn.
- Tuyên truyền các hoạt động, các chương trình nghệ thuật... chào mừng thành công của Đại hội.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn
- Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy,  tập trung làm tốt tác tuyên truyền trong địa phương, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, cụ thể, thiết thực. Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên đăng tải, chia sẻ các bài viết, phóng sự, ảnh, clip về Đại hội; cổ vũ, phát huy tinh thần yêu nước, các hoạt động tích cực, gương người tốt, việc tốt xuất hiện trong các lĩnh vực trên các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội... trong thời gian tổ chức Đại hội.
- Tiếp tục chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội XIII của Đảng.
- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội.
2. Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện
- Mở các chuyên mục hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Tăng cường thời lượng tuyên truyền kết quả của các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trên làn sóng truyền thanh - truyền hình huyện.
- Xây dựng phóng sự về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện trong 5 năm qua (2016-2020) và các kỳ Đại hội thi đua; phóng sự về các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện được lựa chọn giao lưu và báo cáo tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X.
IV- Một số khẩu hiệu tuyên truyền
1- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!
2- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X!
3- Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X:“Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”!
4- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
5- Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
6- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!
7- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
8- Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của nhân dân!
9- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
10- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
                                                                                       Kiều Hưng
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.