HƯỚNG DẪN tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chí

HƯỚNG DẪN tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

05/12/2016

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/HU, ngày 13-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện, cụ thể như sau:

A- Mục đích, yêu cầu
I- Mục đích
1- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là học tập và làm theo) trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 27-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.
2- Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo trong toàn khóa và hàng năm của tập thể, kế hoạch thực hiện hàng năm của cá nhân nhằm cụ thể hóa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên Mặt trận, các đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị.
II- Yêu cầu
1- Kế hoạch học tập và làm theo phải xác định được những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với vai trò, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.
1.1- Kế hoạch toàn khóa của tập thể phải xác định được những nội dung mang tính đột phá, chú ý khâu phân công tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ năm 2017, kế hoạch hàng năm của tập thể là nhằm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện của kế hoạch toàn khóa, gắn với chủ đề hàng năm và giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.
1.2- Từng cá nhân cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong kế hoạch hàng năm của tập thể, từng cá nhân xác định các nội dung phải tập trung thực hiện. Đề cao trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.
2- Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.
B- Nội dung thực hiện
I- Triển khai học tập, quán triệt thực hiện nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu”
Quý IV năm 2016 (trong khi Ban Tuyên giáo Trung ương chưa ban hành chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện, với các hình thức:
1- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
1.1- Từng chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thảo luận nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, cụ thể như sau:
- Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; ý thức nâng cao đạo đức công vụ, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm; chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy luân chuyển; không lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao để tham ô, tham nhũng; không hối lộ và nhận hối lộ; nâng cao ý thức phòng và chống tiêu cực, lãng phí trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác phân bổ vốn đầu tư, quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; cấp phát ngân sách, quản lý sử dụng ngân sách, quản lý bảo vệ rừng; công tác tuyển dụng cán bộ…
- Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân; không mệnh lệnh, chủ quan, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên tiếp xúc với công dân và doanh nghiệp; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân...
- Chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; có lối sống thẳng thắn, trung thực; luôn bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
1.2- Từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng từ trước tới nay.
1.3- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo trong năm 2016 và năm 2017. Cấp ủy chi bộ; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các địa phương kết hợp việc đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cuối năm với đánh giá kết quả đăng ký thực hiện theo chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
2- Tổ chức học tập và tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề
2.1- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, họp các cơ quan, đơn vị: các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung liên quan của chuyên đề; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở cơ quan, đơn vị thảo luận, liên hệ với các biểu hiện trong công tác và sinh hoạt (theo gợi ý ở phần nội dung); chú ý lựa chọn những mặt còn hạn chế, yếu kém hoặc vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung thảo luận, xây dựng kế hoạch khắc phục.
Thời gian hoàn thành việc học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề trên trước ngày 10 tháng 12 năm 2016.
2.2- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” với hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; có kế hoạch lồng ghép vào các buổi học tập, quán triệt nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự; thông qua sinh hoạt định kỳ, hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức đoàn thể; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu, giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt hoặc gương “người tốt, việc tốt”… Quan tâm đúng mức việc biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3- Nguồn tài liệu phục vụ sinh hoạt
- Tài liệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” (gửi kèm theo Hướng dẫn này).
- Tài liệu “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành vào tháng 4 năm 2016; tập trung vào nội dung tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (từ trang 113 đến trang 135) và trích Phần V, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (từ trang 163 đến trang 190).
- Tài liệu sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt nhân dân do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát hành hàng tháng.
II- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1- Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (triển khai cụ thể theo Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 13-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy).
2- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể
2.1- Nội dung:
Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, ban thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa ở cấp mình và cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm để tổ chức thực hiện. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế.
a- Kế hoạch toàn khóa của tập thể tập trung vào 03 vấn đề chính:
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Lựa chọn, xác định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như:
+ Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.
+ Quy định cụ thể việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu; việc thực hiện các quy định liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.
+ Tăng cường đổi mới công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu; xây dựng chính quyền theo tiêu chí “liêm chính, minh bạch, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”; quyết liệt đổi mới, vì nhân dân hành động; nói đi đôi với làm, “làm tốt, nhiều hơn nói”;…
- Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Định kỳ đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến với nhân dân.
b- Kế hoạch hàng năm của tập thể, trước hết là sự cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung trọng tâm của kế hoạch toàn khóa; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị.
2.2- Quy trình:
Quy trình xây dựng và ban hành kế hoạch học tập và làm theo thực hiện như quy trình xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Khi chuẩn bị tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 27-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, ban thường vụ huyện đoàn xây dựng dự thảo; sau đó tổ chức lấy ý kiến tham gia để tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch toàn khóa của cấp mình để làm cơ sở định hướng, chỉ đạo việc thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và gửi đến cơ quan lãnh đạo cấp trên trực tiếp để báo cáo.
 
 
2.3- Thời gian:
- Kế hoạch toàn khóa và kế hoạch thực hiện năm 2017 của Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, ban thường vụ huyện đoàn ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.
- Kế hoạch toàn khóa và kế hoạch thực hiện năm 2017 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cấp huyện ban hành trước ngày 31 tháng 01 năm 2017.
- Từ năm 2017 trở đi, kế hoạch thực hiện của năm kế tiếp ban hành trong tháng 11 của năm trước.
3- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân cho từng năm
3.1- Căn cứ kế hoạch hàng năm của tập thể, từng cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện theo định kỳ hàng năm; cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên:
- Cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy cấp mình hoặc ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ.
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên báo cáo kết quả với cấp ủy chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đoàn thể nơi công tác, sinh hoạt.
3.2- Kế hoạch học tập và làm theo hàng năm của cá nhân tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
- Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (cấp ủy viên các cấp; người đứng đầu, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, địa phương): Nội dung kế hoạch học tập và làm theo phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, đối mới phong cách lãnh đạo, quản lý “khoa học, dân chủ, nêu gương, quần chúng”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Cụ thể hóa việc thực hiện những giải pháp đột phá về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành các nhiệm vụ được giao (gắn với kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng); việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình; trách nhiệm cá nhân tham gia khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ đối thoại dân chủ với nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức do mình lãnh đạo, quản lý…
- Đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên): Nội dung kế hoạch học tập và làm theo tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm, tác phong dân chủ; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong thực thi đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ… và tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị.
3.3- Thời gian hoàn thành:
- Kế hoạch thực hiện của cá nhân trong năm 2017 hoàn thành trong tháng 01-2017.
- Từ năm 2017 trở đi, kế hoạch thực hiện của cá nhân trong năm sau phải hoàn thành vào đầu tháng 12 của năm trước (gắn với đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm).
Kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được lập thành 02 bản (01 bản gửi cho chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 01 bản của cá nhân) để theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm.
III- Đánh giá kết quả thực hiện hàng năm
1- Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của tập thể, từng cá nhân là cơ sở để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vào cuối năm, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan.
2- Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Định kỳ vào tháng 11 hàng năm, từng tập thể cơ quan, địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên báo cáo (bằng văn bản) kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vào cuối năm.
C- Tổ chức thực hiện
1- Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc,  ban thường vụ huyện đoàn:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” trong năm 2016 và năm 2017, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa ở cấp mình và cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm để tổ chức thực hiện. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế.
Kế hoạch thực hiện trong toàn khóa và kế hoạch thực hiện năm 2017 của Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, ban thường vụ huyện đoàn gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 30 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.
2- Đài Phát thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các chuyên mục, chuyên trang nội dung các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch thực hiện.
Trên đây là hướng dẫn việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 27-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để nghiên cứu giải quyết, hoặc báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện./.

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.