KẾ HOẠCH sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (kh

KẾ HOẠCH sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Huyện ủy

26/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 28/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 27-KH/HU, ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I- Mục đích, yêu cầu
1- Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 27-KH/HU ngày 13 tháng 10 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU, Kế hoạch 27-KH/HU), thời gian sơ kết từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
2- Các cấp ủy tiến hành việc sơ kết với tinh thần nghiêm túc, thiết thực. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả đạt được và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
II- Nội dung, hình thức, thời gian sơ kết
1- Nội dung
Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện phải đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; trong đó, tập trung vào các nội dung sau:
- Những nội dung đã triển khai ở các cấp.
- Việc triển khai quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 28-KH/TU, Kế hoạch 27-KH/HU.
- Kết quả cụ thể trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua; kết quả “làm theo” của cán bộ, đảng viên và nhân dân; những mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước và “làm theo gương Bác” tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Phải nêu bật được những kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp hữu hiệu, thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian đến.
2- Hình thức, thời gian sơ kết
Sơ kết từ cấp cơ sở đến cấp huyện, cụ thể như sau:
2.1- Cấp cơ sở
Tiến hành sơ kết bằng văn bản (không tổ chức hội nghị sơ kết), gửi báo cáo lên Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy).
Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2017.
2.2- Cấp huyện.
Huyện không tổ chức hội nghị sơ kết,  tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết.
Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2017.
III- Công tác biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công tác biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo Hướng dẫn số 10/HD-BTĐKT, ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn, giới thiệu 01 tập thể và từ 01 - 02 cá nhân xuất sắc đề nghị biểu dương ở cấp tỉnh (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có Thư khen để biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).
IV- Tổ chức thực hiện
1- Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 để tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết của cấp huyện.
2- Các Tổ chức cơ sở Đảng tiến hành sơ kết bằng văn bản, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 28-KH/TU, Kế hoạch 27-KH/HU gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị biểu dương cấp tỉnh.
4- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến
5- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này để kịp thời đưa tin tuyên truyền, kết hợp biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” làm theo gương Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.