NỘI DUNG TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SỐ 27 CỦA HUYỆN ỦY CHƯ SÊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO

NỘI DUNG TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SỐ 27 CỦA HUYỆN ỦY CHƯ SÊ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

27/10/2016

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I- Mục đích
1- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội.
2- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường cải cách thủ tục hành chính.

II- Yêu cầu
1- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng; các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 28-KH/TU gắn với cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện và nghị quyết của cấp ủy cấp mình; với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, đơn vị.
2- Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện chặt chẽ phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả với chi bộ, tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.
3- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp giữa “xây” với “chống”, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW và Kế hoạch 28-KH/TU.
B- NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
I- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1- Nội dung, phương thức và thời gian thực hiện
1.1- Tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1.2- Tổ chức sinh hoạt định kỳ: Các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, cấp ủy các cấp cần chủ động xác định nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
1.3- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
a- Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể
- Căn cứ chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm, theo yêu cầu:
+ Cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện, nghị quyết của cấp ủy cấp mình; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng Đảng, với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
+ Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nhất là những vấn đề trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.
b- Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm
Cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch của cá nhân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo, làm theo. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy cấp mình hoặc tập thể lãnh đạo cơ quan theo phân cấp quản lý cán bộ.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp ủy chi bộ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác.
- Kế hoạch hành động của cá nhân trong năm sau phải hoàn thành vào đầu tháng 12 của năm trước (gắn với đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm).
1.4- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ; ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện” để tiếp tục hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và đặc điểm của mỗi nhóm đối tượng, mỗi lứa tuổi.
II- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam
1- Nội dung và phương thức thực hiện
 1.1- Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Đài Phát thanh và Truyền hình huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch số 28-KH/TU và Kế hoạch này; về gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
1.2- Thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy trong hệ thống các trường phổ thông thuộc ngành giáo dục và đào tào huyện, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề theo hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức và vai trò của hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường đối với giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng.
III- Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1- Nội dung và phương thức thực hiện
1.1- Các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.
1.2- Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19/5), tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; kết hợp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2- Cơ quan phụ trách
2.1- Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, chủ trì việc sơ kết hằng năm và tổng kết cuối nhiệm kỳ.
2.2- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy trong các cơ quan thuộc khối chính quyền; đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
2.3- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
2.4- Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Bí thư (khoá XI) và các quy định của Trung ương về thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2.5- Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện  ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
2.6- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra trực tiếp một số đảng bộ trực thuộc Huyện ủy về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy; đồng thời, hướng dẫn công tác sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.
2.7- Đảng ủy các xã, thị trấn, các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
3- Thời gian thực hiện
3.1- Cuối quý IV năm 2016, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn, các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên với Ban Thường vụ Huyện ủy.
3.2- Trong quý IV năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 28-KH/TU ở các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
IV- Xác định một số nội dung đột phá sau đây nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1- Nội dung và phương thức thực hiện
1.1- Việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tập hợp và vận động quần chúng của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.2- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung cần đột phá, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu nhiệm kỳ; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; khắc phục tình trạng quan liêu, hách dịch; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”.
1.3- Ban Thường vụ Huyện ủy xác định 04 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể như sau:
- Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
- Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nhất là đối với những cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với dân; không ngừng củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với làm”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.
- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trọng tâm là tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
                                                          Ban Biên tập Bản tin nội bộ

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.