Giới thiệu > Hộp thư điện tử
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CB, CC XÃ
 
STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ mail
1 Lê Hữu Thiện BT ĐU, CT HĐND thienlh.chuse@gialai.gov.vn
2 Đinh Thị Tuyết Dung Phó BT Đảng ủy dungdtt.chusse@gialai.gov.vn
3 Võ Phi Sơn Vũ Chủ tịch UBND xã vuvps.chuse@gialai.gov.vn
4 Rah Lan Đinh Phó chủ tịch UBND xã dinhrl.chuse@gialai.gov.vn
5 Hà Thị Tho Phó chủ tịch HĐND thoht.chuse@gialai.gov.vn
6 Lê Xuân Thống Chủ tịch UBMTTQ thongxl.chuse@gialai.gov.vn
7 Vũ Duy Nhạc Chủ tịch Hội CCB xã nhacvd.chuse@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Thị Đến CT. Hội LHPN xã dennt.chuse@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Văn Nghiêm CT Hội nông dân xã nghiemnv.chuse@gialai.gov.vn
10 Rah Lan Đinh Bí thư Đoàn xã dinhrl.chuse@gialai.gov.vn
11 Lê Văn Tứ Trưởng công an xã tulv.chuse@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Xuân Đặng CHT BCH QS xã dangnx.chuse@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Thị Mỹ Nương Văn phòng – TK .nuongntm.chuse@gialai.gov.vn
14 Lê Thị Thơm Văn phòng – TK Thomlt.chuse@gialai.gov.vn
15 Lê Ngọc Hồng Tài chính – Kế toán hongln.chuse@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Thị Hồng Tài chính – Kế toán hongnt.chuse@gialai.gov.vn
17 Trần Nhật Kỳ Địa chính - XD kytn.chuse@gialai.gov.vn
18 Cao Thị Lan Địa chính - NN lanct.chuse@gialai.gov.vn
19 Nguyễn Thị Tình Tư pháp - HT Khanhnhu2806@gmail.ccom
20 Nguyễn Thị Hương Tư pháp - HT huongnt.chuse@gialai.gov.vn
21 Lê Thị Hồng Vân Văn hóa - XH vanlth.chuse@gialai.gov.vn
22 Kpuih H’Ring Văn hóa -xã hội ringkh.chuse@gialai.gov.vn