Thông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng t...
Tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn huyện

    Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp theo phân cấp tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh đã tạo nên những chuyển biến tốt trong nhận thức của người buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật vẫn là vấn đề cần được quan tâm giải quyết nhằm làm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm nông sản. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản đang là...

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|