Thông tin tuyên truyền > Công văn 1931/SGTVT-KHTCVT ngày 30/8/2021 của Sở giao thông vận tải về việc đề nghị quan tâm chỉ đạo

Công văn 1931/SGTVT-KHTCVT ngày 30/8/2021 của Sở giao thông vận tải về việc đề nghị quan tâm chỉ đạo tháo gở khó khăn cho phương tiện hàng hóa lưu thông thuận lợi qua chốt

31/08/2021

xem tại đây