Thông tin tuyên truyền > KẾ HOẠCH triển khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ về quyền lợi tiêu dùng giai đoạn 2

KẾ HOẠCH triển khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ về quyền lợi tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

01/11/2021

Xem tại đây