Thông tin tuyên truyền > NGHỊ QUYẾT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐB HĐND XÃ IA PAL KHÓA XV, NK2021-2026

NGHỊ QUYẾT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐB HĐND XÃ IA PAL KHÓA XV, NK2021-2026

04/05/2021

TẢI VĂ BẢN TẠI ĐÂY