Thông tin tuyên truyền > Vệ sinh môi trường, rác thải > Tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản t

Tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn huyện

11/10/2021

    Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp theo phân cấp tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh đã tạo nên những chuyển biến tốt trong nhận thức của người buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật vẫn là vấn đề cần được quan tâm giải quyết nhằm làm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm nông sản. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản đang là xu thế; tuy nhiên, việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng vẫn chưa được các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện quan tâm, chú trọng.


          Thực Văn bản số 3308/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 18/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn; nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 5585/TB-BNN-VP ngày 01/9/2021 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4060/VP-NL ngày 14/9/2021; UBND huyện Chư Sê triển khai, yêu cầu các đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:
Đoàn Kiểm tra liên ngành về vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi sai phạm và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
     Cơ quan chuyên môn chủ động liên hệ, làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện để xây dựng các liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, tạo tiền đề để xây dựng các vùng trồng, cung cấp nguyên liệu cho hoạt động chế biến, đóng gói nông sản. Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; đảm bảo sử dụng cân đối giữa phân bón vô cơ và hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và sinh học trên cơ sở đó giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để vận động nông dân thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, Organic…) để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm và phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc.
     UBND các xã, thị trấn triển khai cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học nhằm góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Kịp thời triển khai các liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản và tổ chức rà soát nhu cầu của nhân dân trên địa bàn để đề xuất hỗ trợ tham gia.
    Trong năm 2021, theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 và Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện về kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn huyện Chư Sê; đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống cây trồng đều có giấy phép kinh doanh, hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong sản xuất, chế biến đảm bảo an toàn. Ngoài việc kiểm tra, Đoàn liên ngành cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản cho các cơ sở
                                         28.png
                                     Kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn huyện
           Thông qua việc kiểm tra nhằm tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu thụ, sản xuất, kinh doanh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện.
                                                                                                        Lê Loan (Nguồn TTTĐT huyện Chư Sê)