Thông tin tuyên truyền > Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật > Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn huyện

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn huyện

04/06/2020

tải văn bản tại đ97.pdfây ngày 29/5/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện chư sê