Thông tin tuyên truyền > Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của V

Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và triển khai một số công tác phòng, chống dịch Covid-19

28/05/2021

xem văn bản tại đây