Thông tin tuyên truyền > kế hoạch số 1098/KH- UBND ngày 6/8/2021 triển khai thực hiện Kế hoạch số 15- KH/ TU của Tỉnh ủy Gia

kế hoạch số 1098/KH- UBND ngày 6/8/2021 triển khai thực hiện Kế hoạch số 15- KH/ TU của Tỉnh ủy Gia Lai về " Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, giai ddaonj 2021-2025"

24/08/2021

xem tại đây