TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

30/10/2022

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ổn định và bền vững theo các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, UBND tỉnh ban hành công văn số 2466/UBND-KGVX ngày 27/10/2022 về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

images3184170_BHYT.jpg

Ngành BHXH tích cực tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện (Nguồn: baogialai.com.vn)​

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho các địa phương theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ và Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển số người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh rà soát, đối chiếu, xác định số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới; số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; người lao động là công dân nước ngoài được cấp phép lao động trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động theo quy định. Triển khai hoạt động thông tin, truyền thông, vận động phát triển người tham BHXH, BHYT, BHTN theo nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các ngành liên quan, bảo đảm thông suốt, chính xác, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm linh hoạt, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả xử lý hậu kiểm; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc xử lý đối với các đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, các địa phương tổ chức rà soát người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ BHYT, tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ BHYT cho người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định. Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác BHYT cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, đối tượng thụ hưởng các chính sách xã hội, người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học viên, sinh viên đang theo học tại các trường dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo 100% số người thuộc diện đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng tham gia BHYT. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên thống nhất trên toàn tỉnh. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, giao chỉ tiêu tham gia BHYT đối với từng cơ sở giáo dục, phấn đấu năm học 2022-2023 trở đi, hành năm có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực thông tin, tuyên truyền về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; về trách nhiệm của người sử dụng lao động, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động; chú trọng tuyên truyền những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đồng thời cũng phản ánh những đơn vị doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương./.
                  Ngọc Minh
https://gialai.gov.vn/tin-tuc/tang-cuong-cong-tac-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te.74213.aspx