CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Gia Lai: Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

22/12/2020

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kê hoạch số 2475/KH-UBND ngày 17/12/2020, về việc Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai


       Theo đó, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử, quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước. UBND tỉnh Gia Lai xây dựng kê hoạch sô hóa kết quả giải quyết TTHC với các nôi dụng như:
      Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thi hành từ văn bản giấy chuyển sang định dạng điện tử hoặc thông tin số tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, từ năm 2020 trở về trước, từ văn bản giấy chuyển sang định dạng điện tử hoặc thông tin số để đảm bảo cho việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả giải quyết TTHC để triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tích hợp, kết nối liên thông đến Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và Quốc gia (NGSP). Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền kết nối; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và các điều kiện khác để vận hành Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả giải quyết TTHC.  Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyển đổi 1.872.917 trang văn bản, từ văn bản giấy sang văn bản điện tử kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thi hành tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/8/2020
     Thời gian  thực hiện Kê hoạch trên được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.