CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Huyên Chư Sê: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công

Huyên Chư Sê: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích

04/06/2020

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/6/2020, về việc triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện 


 
Bưu điện huyện Chư Sê
     Theo đó, Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính quyền điện tử, cải thiện cách thức thực hiện đổi mới phương thức phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) cho tổ chức, cá nhân; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan như sau:
     Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm chủ trì rà soát, tổng hợp danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và các danh mục không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI cấp huyện, cấp xã sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc công khai niêm yết danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và các danh mục không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI trên địa bàn huyện.
     Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát bưu điện huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ BCCI, để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải pháp nâng cao hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ BCCI trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, chỉ đạo giải quyết.
     Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền phù hợp như: cổ động trực quan (pa-nô, khẩu hiệu, hệ thống loa đài tuyên truyền và xe lưu động) về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI.
     Ngoài ra, để đảm bảo đạt các chỉ tiêu về dịch vụ BCCI,  Bưu điện huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) kết quả thực hiện theo quy định 6 tháng, hàng năm theo từng thủ tục hành chính; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ BCCI trên địa bàn huyện. Tổ chức việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan niêm yết tại địa điểm giao dịch Danh mục và nội dung các TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nhập sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI.
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.