CHUYÊN MỤC

Làm theo lời Bác Hồ > Kết quả triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

Kết quả triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

10/01/2018

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê tổ chức học tập, quán triệt  Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; gắn với đẩy mạnh học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện. Công tác tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017 được quan tâm theo dõi chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức, phương pháp, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả toàn huyện đã tổ chức 20 lớp, trên 75% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập.

Việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện học tập và nhận thức sâu sắc về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực thi công vụ. Qua đó thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.
Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm văn hóa-thể thao kẽ vẽ mới 100 m2, sửa chữa 50 m2  panô, cắt gián 560m băng rôn, khẩu hiệu; in 100m băng rôn bạt; Đội thông tin lưu động biểu diễn 15 buổi; Đài Truyền thanh huyện chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục, dán panô, áp phích, phổ  biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ  thị 05-CT/TW với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, đồng thời đăng tải thông tin tuyên truyền lên công thông tin điện tử của huyện, năm 2017 triển khai đã xây dựng hơn 20 gương người tốt, việc tốt, phóng sự và 20 tin về triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW; kịp thời thông tin, phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề năm 2017 ở các cấp, các ngành.  Mặt trận và các đoàn thể huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên trong giai đoạn mới, triển khai bằng chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tuyên truyền, vận động tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua, gắn với Cuộc vận động “Phụ nữ Chư Sê với hũ gạo tiết kiệm của Bác”. Thực hiện kế hoạch phát động đợt thi đua chào mừng ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “ làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Hội cựu chiến binh huyện tuyên truyền, vận động 10% cán bộ hội, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vậ động 100% cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan, các đoàn thể lồng ghép tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết dân tộc, thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tiêu biểu  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở các xã, thị trấn góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội nông dân đã đẩy mạnh phong trào “nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, phối hợp kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hội viên nông dân. Chỉ đạo các cơ sở Hội, tiếp tục đổi mới trong công tác tuyên truyền và hoạt động Hội cơ sở để nâng cao hơn nữa vai trò của Hội trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trong năm 2017 nhân dân trong toàn huyện đã đóng góp hàng tỷ đồng, hàng trăm ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Đoàn thanh niên đã triển khai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Liên đoàn lao động huyện thường xuyên phối hợp tuyên truyền, tổ chức cho công nhân, viên chức, người lao động tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục – thể thao, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huyện cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
Cùng với đó, Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và có kế hoạch tuyên truyền trong nhân dân; đồng thời tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Các cơ quan, ban, ngành của huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với nhân dân và các doanh nghiệp. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức;  khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương,  xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. UBND huyện chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề năm 2017 và triển khai thực hiện tập trung vào các vấn đề về cải cách hành chính. Chỉ đạo các phòng chức năng theo dõi, thanh tra đôn đốc các đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các đồng chí lãnh đạo từ huyện đến cơ sở luôn có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo của chính quyền trên các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, công tác quản lý kinh tế-tài chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ công chức, viên chức; thực hiện định mức tiêu chuẩn trong quản lý ngân sách, mua sắm thiết bị, sử dụng kinh phí Nhà nước, khi phát hiện có sai phạm đều xử lý theo quy định pháp luật.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2018 với chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các địa phương, cơ quan, đơn vị của huyện sẽ tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2018, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
                                                                                      Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.