CHUYÊN MỤC

Tiếp cận thông tin > Nội dung tuyên truyền trong tháng 8 (lần 2)

Nội dung tuyên truyền trong tháng 8 (lần 2)

24/08/2020

     Sở Thông tin và truyền thông vừa ban hành văn bản số 1139/STTTT-TTBCXB ngày 19/8/2020 về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 8 (lần 2).


 
ảnh minh họa, nguồn Internet
     Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, trung ương, ngành và các tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin (VH&TT), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH,TT&TT) các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) nghiên cứu triển khai tuyên truyền một số nội dung sau.
     Thông tin, phổ biến rộng rãi các hoạt động tuyên tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 15/8/2020 của Tỉnh ủy. Chi tiết Kế hoạch được đăng tải tại địa chỉ:http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-ban/Ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-%C4%91ong-tuyen-truyen-ky-nie.aspx
     Tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Chú ý tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hướng dẫn số 128-HD/BTGTU ngày 13/8/2020. Tăng cường tuyên truyền kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, tôn vinh các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua. Chi tiết văn bản được đăng tải tại địa chỉ:http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-ban/Huong-dan-tuyen-truyen-%C4%90ai-hoi-Thi-%C4%91ua-yeu-nuoc-ti.aspx
     Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; Kế hoạch số 1648/KH-UBND ngày 11/8/2020 về việc thực hiện Chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 1663/KH-UBND ngày 12/8/2020 về việc tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Kế hoạch số 1691/KH-UBND ngày 18/8/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái tạo hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 1692/KH-UBND ngày 18/8/2020 về việc thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị định số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Chi tiết các văn bản được đăng tải tại địa chỉ:http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-ban/Ve-viec-ban-hanh-Chuong-trinh-hanh-%C4%91ong-thuc-hien.aspx
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/1648kh-ubnd.3969.aspx
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/1663kh-ubnd.3974.aspx
http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-ban/Ve-viec-trien-khai-thuc-hien-Nghi-%C4%91inh-so-49-2020.aspx
http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-ban/Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-%C4%91inh-so-634-Q%C4%90-TTg,-ngay.aspx
     Thông tin tuyên truyền rộng rãi nội dung Công văn số 1689/UBND-KGVX ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.
     Tuyên truyền, phổ biến, học tập nghiên cứu nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” để gửi Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam. Chi tiết văn bản được đăng tải tại địa chỉ:http://tttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-tinh/Thong-tin-bao-chi,-xuat-ban/Huong-dan-to-chuc-cac-hoat-%C4%91ong-ky-niem-90-nam-Nga.aspx
     Phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế và các địa phương liên quan tuyên truyền các quy định về công tác quản lý đàn chó, mèo nuôi; quy định về tiêm phòng bắt buộc bệnh dại đối với chó, mèo; về sự nguy hiểm, hậu quả của bệnh dại để người dân hiểu và chủ động đi điều trị dự phòng khi bị chó, mèo cắn; về các chế tài xử lý vi phạm về nuôi chó và phòng, chống bệnh dại động vật theo quy định.
     Tích cực tuyên truyền nội dung Công văn số 1656/UBND-NC ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” và đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép qua khu vực trường học trên địa bàn thành phố Pleiku.8.Thông tin rộng rãi nội dung kết luận của Ban Tổ chức Hội nghị        Triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2025; kết quả thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai..
BT: Đức Tuệ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.