KẾ HOẠCH tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 của Ban

KẾ HOẠCH tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

17/05/2017

A- Mục đích, yêu cầu
1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.
2- Công tác chuẩn bị cần chu đáo; tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo mục đích, ý nghĩa, có sức thuyết phục; tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, góp phần đưa Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sớm đi vào cuộc sống.

B- Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức và đối tượng dự thi
I- Về nội dung thi
1- Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
2- Liên hệ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
* Tài liệu tham khảo:
- Hồ Chí Minh toàn tập, các tập (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội - 2002).
- Các tài liệu, bài viết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tài liệu học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2015; tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; sách “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2007; sách “117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà Nội - 2007…
II- Hình thức, thời gian tổ chức và đối tượng dự thi
1- Hình thức, thời gian tổ chức
Cuộc thi được tổ chức theo 02 hình thức: (1) Thi trắc nghiệm, (2) Thi viết, cụ thể như sau:
1.1- Thi trắc nghiệm
Gồm 06 kỳ, mỗi tháng một kỳ; bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi (ngày 18 tháng 5 năm 2017) và kết thúc vào ngày 19 tháng 11 năm 2017.
- Nội dung thi trắc nghiệm: Tìm hiểu trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.
- Thông tin về nội dung câu hỏi, đáp án và kết quả của kỳ thi vào Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; Báo Gia Lai; Báo Gia Lai điện tử và trên làn sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.
- Về đáp án: Vào Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai http://www.thongtintuyengiaogialai.vn hoặc gửi qua đường bưu điện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, số 02 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
1.2- Thi viết
Thời gian bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức phát động Cuộc thi và công bố câu hỏi (ngày 19 tháng 5 năm 2017), kết thúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2017 (theo dấu bưu điện).
Các bài dự thi viết gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (số 02 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
1.3- Tổ chức tổng kết trao giải Cuộc thi (thi trắc nghiệm và thi viết)
Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2017, vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2017) - có kế hoạch riêng.
2- Đối tượng dự thi
- Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đều được tham gia dự thi.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và cán bộ, công chức cơ quan được ủy quyền tổ chức Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) không được tham gia dự thi.
III- Kinh phí và khen thưởng
1- Kinh phí
Kinh phí tổ chức Cuộc thi: Sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Kế hoạch năm 2017. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, lập dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
2- Khen thưởng
2.1- Thi trắc nghiệm
Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng giấy chứng nhận và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi trắc nghiệm; theo cơ cấu giải thưởng, cụ thể như sau:
- Thi trắc nghiệm 06 kỳ, mỗi tháng một kỳ. Mỗi kỳ, có 09 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:
+ 01 giải nhất: 1.500.000 đồng;
+ 01 giải nhì: 1.000.000 đồng;
+ 02 giải ba, mỗi giải: 750.000 đồng;
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.
- Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ trao 03 giải  cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải 1.500.000 đồng.
2.2- Thi viết
- Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng giấy chứng nhận và trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi viết; theo cơ cấu giải thưởng:
+ 01 giải nhất: 6.000.000 đồng;
+ 02 giải nhì, mỗi giải 4.500.000 đồng;
+ 03 giải ba, mỗi giải 3.000.000 đồng;
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải 1.500.000 đồng.
- Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ trao 03 giải  cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài thi đạt giải; mỗi giải 2.000.000 đồng.
C- Tổ chức thực hiện
1- Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Cuộc thi theo đúng Kế hoạch này.
- Hướng dẫn, tổ chức phát động Cuộc thi bằng văn bản và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... hưởng ứng tham gia.
2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh biết, tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
3- Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
4- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh biết, tích cực tham gia hưởng ứng.
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.