Tin tức > Hoạt động xã > CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA PAL

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA PAL

26/03/2023

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian qua, UBND xã Ia Pal thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng thôn làng.

      Nhằm phổ biến kịp thời cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt được những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Ngày 24 tháng 3 năm 2023 UBND phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã với nhiều nội dung như:
       - Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND huyện Chư Sê về tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối vớ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Chư Sê (kèm theo dự thảo Luật đất đai sửa đổi).
        - Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ Sửa đối, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sỗ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
         - Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021.
        - Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
Bên cạnh đó nhiều hoạt động tuyên truyền PBGDPL cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua các hội nghị, tuyên truyền miệng, cấp phát sách, tờ gấp, tài liệu, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở... Qua đó góp phần giúp người dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các nội dung được tuyên truyền.
                11.jpg
          Qua thực hiện luật PBGDPL đã phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. Hoạt động PBGDPL ngày càng được cán bộ, người dân quan tâm, tham gia học tập và tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật. Luật PBGDPL đã góp phần quan trọng nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm.
           Trong thời gian qua, nhờ việc chủ động đổi mới các hình thức tuyên truyền, công tác PBGDPL của xã đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, rõ nét, Toàn xã đã kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định pháp luật của trung ương, của tỉnh, huyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
                                                                                                                                                                     Tình TP