Cải cách hành chính > Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

01/11/2022

  

 Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

       Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030.

       Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

       Về cải cách thể chế: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, trọng tâm là thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ; tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

       Về cải cách thủ tục hành chính: Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

       Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến. Tối thiểu 90% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

       Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, định rõ việc của cơ quan hành chính nhà nước; phân định rõ mô hình tổ chức chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

       Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

       Về cải cách tài chính công: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; kiểm soát tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

       Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

             Để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chương trình, trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp sau:

       1. Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC theo hướng thuận lợi, trả kết quả nhanh nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững chỉ số PCI, Par Index, PAPI, SIPAS của tỉnh ở nhóm dẫn đầu toàn quốc.

       2. Thường xuyên cập nhật các TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, thực hiện niêm yết công khai, minh bạch kịp thời. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ các TTHC liên thông, các TTHC đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm PVHCC các cấp, những TTHC thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ có thể phân cấp cho địa phương thực hiện.

       3. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp trễ hẹn, hoặc để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gây khó khăn cho tổ chức, công dân khi đến giải quyết TTHC; nghiêm túc thực hiện ban hành văn bản xin lỗi khi để xảy ra tình trạng trễ hẹn; có thông báo kịp thời đối với những trường hợp phải bổ sung thành phần hồ sơ khi giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân.

       4. Thực hiện nghiêm túc thường xuyên, liên tục việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, đồng thời xử lý kết quả khảo sát theo quy định; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát, đánh giá. Tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC, kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo 100% phản ánh, kiến nghị được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

       5. Chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tổ chức, công dân trong giao dịch, giải quyết TTHC như hoạt động của Tổng đài hỗ trợ; dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn, hỗ trợ kê khai hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; triển khai biên lai, hóa đơn điện tử trong thu phí, lệ phí…

       6. Tăng cường tuyên truyền theo nhiều hình thức về cải cách hành chính, cải cách TTHC, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, các hoạt động hỗ trợ công dân trong thực hiện TTHC để người dân chủ động, tích cực tham gia sử dụng các tiện ích của Chính quyền điện tử, Chính quyền số cũng như các dịch vụ hỗ trợ./.


Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.