CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin Khối Đảng - HĐND > Tập trung triển khai xây dựng làng nông thôn mới

Tập trung triển khai xây dựng làng nông thôn mới

19/07/2021

     Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số  255-CV/HU về tập trung triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.


Người dân làng Thoong Nha, xã Bờ Ngoong góp công sức
làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: T.D)
     Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và toàn thể nhân dân đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó quan tâm xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.  Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chọn 02 làng: Kpaih - xã Ayun và làng Kte - xã Hbông làm điểm quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bước đầu làng Kpaih đạt những kết quả đáng khích lệ, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiến độ còn chậm; cấp ủy của một số xã chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, chưa phát huy năng lực hệ thống chính trị trong việc vận động nhân dân chung tay xây dựng làng nông thôn mới. Vai trò trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn của huyện trong việc phối hợp thực hiện chưa cao; nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và làng nông thôn mới trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 183/QĐ-UBND, ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.
2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng Đề án xây dựng làng nông thôn mới gắn với quy hoạch, đảm bảo gìn giữ bản sắc văn hóa của làng đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng làng nông thôn mới, ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng gắn với sản xuất đảm bảo đa dạng sinh kế; phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện và phương án lồng ghép, huy động nguồn lực để đạt chuẩn làng nông thôn mới đối với các làng đăng ký đạt chuẩn năm 2021 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền tăng cường thời lượng phát sóng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; mở chuyên mục về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện xây dựng làng nông thôn mới.
3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, phong trào“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,… Chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân chung sức, đồng lòng xây dựng làng nông thôn mới; đẩy mạnh triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả; xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.
4. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, nhất là người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phân công cán bộ, đảng viên tham gia cùng các làng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò chủ thể của từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. Tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân và các nguồn lực khác từ các thành phần kinh tế, kết hợp với sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn của huyện trong quá trình triển khai thực hiện, phải xây dựng Đề án làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số mà xã đã chọn; có những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện trong từng tiêu chí (hoặc các nhóm tiêu chí) theo lộ trình.
Công Thuần

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.